FOB 81.171

Habilitet ved behandling af klagesag i landbrugsministeriet

01-01-1981

Fundet det i strid med almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om speciel inhabilitet, at landbrugsministeriets repræsentant i et bedømmelsesudvalg medvirker ved behandlingen i landbrugsministeriet af klager over afgørelser, der i 1. instans har været forelagt udvalget, og i hvis behandling af sagen den pågældende har deltaget. 

(J. nr. 1981-621-57).