FOB 81.214

Stillevejsprojekter efter privatvejlovens § 44

01-01-1981

Udtalt over for ministeriet for offentlige arbejder, at vejmyndigheden i tilfælde, hvor det over for denne er godtgjort, at der ikke er enighed mellem grundejerne om foranstaltninger efter privatvejslovens § 44, stk. 2, eller hvor der over for vejmyndigheden er rejst rimelig tvivl om, hvorvidt en grundejerforenings henvendelse til vejmyndigheden (om etablering af de pågældende foranstaltninger) bygger på en lovlig beslutning, må være afskåret fra at meddele tilladelse til projektet efter den nævnte bestemmelse. 

Henstillet til ministeriet for offentlige arbejder at tage to sager om gennemførelse af stillevejsprojekter op til fornyet overvejelse. 

Endvidere henstillet til ministeriet for offentlige arbejder at sikre, at afgørelser efter vejlovgivningen indeholder angivelse af, med hjemmel i hvilken/hvilke bestemmelser afgørelsen er truffet. 

(J. nr. 1981-950-510 og 1981-1250-510).