FOB 81.144

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

01-01-1981

Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholds- og arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var tvivlsomt, om der i det foreliggende materiale var fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anse klagerens bopæl i Danmark for opgivet og for med henvisning hertil at anse hans opholdstilladelse for bortfaldet. 

(J. nr. 1981-618-613).