FOB 85.83

Fri proces under anke til højesteret

01-01-1985

 Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen fra en magistratsafdeling til en anden i Københavns kommune. Jeg henviste til, at der - i hvert fald efter at ansøgerne fuldt ud havde fået medhold i deres søgsmål for landsretten - var forbundet en sådan almen offentlig interesse med sagens førelse for højesteret, at det måtte anses for bedst stemmende med forarbejderne til bestemmelsen i retsplejelovens § 331, at der meddeltes ansøgerne fri proces som appelindstævnte for højesteret. 

(J. nr. 1985-59-68).