FOB 85.86

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken

01-01-1985

Efter ændring af praksis med hensyn til meddelelse af midlertidige opholdstilladelser til medlemmer af Scientology-Kirken gav justitsministeriet afslag til en række personer på fortsat midlertidig opholdstilladelse. 

Henstillet til justitsministeriet, at der i forhold til de personer, der var omfattet af klagen, fastsattes ny udrejsefrist, der ikke burde være mindre end én måned. 

For så vidt angik de familier, der havde børn i den skolepligtige alder, endvidere henstillet, at udrejsefristen fastsattes således, at de pågældende fik mulighed for at blive her i landet indtil udgangen af indeværende skoleår. Meddelt justitsministeriet, at jeg gik ud fra, at man ved fastsættelsen af udrejsefristen i de enkelte tilfælde også i øvrigt ville tage hensyn til ganske særlige individuelle forhold. 

(J. nr. 1985-1026-613 m.fl.).