FOB 85.116

Delegation til private brancheorganisationer

01-01-1985

Henstillet til landbrugsministeren, at der i forbindelse med et fremsat lovforslag om ændring af EF-bemyndigelsesloven for landbrug søgtes tilvejebragt en udtrykkelig lovgivningsmæssig stillingtagen til et spørgsmål om adgangen til at foretage delegation til private brancheorganisationer, idet lovens § 4, stk. 3, 2. pkt., som landbrugsministeriet havde anført som hjemmel for delegation, ikke i sig selv kunne antages at udgøre et tilstrækkeligt hjemmelsgrundlag for kompetencedelegation til private. 

Endvidere meddelt landsbrugsministeren, at jeg gik udfra, at ministeriet ville være opmærksom på, om tilsvarende spørgsmål kunne rejses i forhold til EF-bemyndigelsesloven for gartneri. 

Orienteret fiskeriministeren med henblik på, at fiskeriministeriet kunne overveje, om tilsvarende spørgsmål kunne rejses i forhold til EF-bemyndigelsesloven for fiskeri. 

(J. nr. 1985-245-55).