FOB 85.153

Arbejdsgivers partsstilling i erhvervssygdomssager

01-01-1985

Udtalt, at jeg på det foreliggende grundlag måtte nære betænkelighed ved at tilslutte mig sikringsstyrelsens og socialministeriets opfattelse, hvorefter en forsikringspligtig arbejdsgiver i almindelighed må anses som part i forhold til offentlighedsloven i erhvervssygdomssager.

Henstillet til sikringsstyrelsen og socialministeriet at undergive spørgsmålet en fornyet overvejelse. 

(J. nr. 1984-107-030).