FOB 85.146

Postvæsenets ansvar for rigtig udbetaling

01-01-1985

Udtalt over for generaldirektoratet for post- og telegrafvæsnet, at det efter postlovens § 47, stk. 2, jfr. stk. 1, er en forudsætning for postvæsenets ansvarsfritagelse, at det kan anses for godtgjort, at der er udvist fejl eller forsømmelse fra enten indbetaleren eller beløbmodtageren, og at jeg måtte lægge til grund, at denne forudsætning ikke var opfyldt i det konkrete tilfælde. 

 På denne baggrund henstillede jeg til generaldirektoratet at genoptage sin behandling af sagen og meddele klageren en ny afgørelse under hensyn til det, jeg havde anført. 

(J. nr. 1985-1250-512).