FOB 85.185

Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven

01-01-1985

Udtalt, at det efter dagpengelovens § 48 må være en forudsætning for at standse dagpengeudbetalingen, at modtageren forinden fra det sociale udvalg (socialforvaltningen) har fået opfordring til at undergive sig en nærmere angiven behandling m.v. og besked om mulige konsekvenser af en nægtelse.  

Under henvisning hertil henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at genoptage behandlingen af sagen.  

(J.nr. 1985-728-042).