FOB 85.105

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

01-01-1985

Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på at opnå opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1, nr. 2, i det væsentlige var blevet afgjort på et grundlag, som nævnet selv på et tidligere møde anså for utilstrækkeligt, og som i øvrigt var mindre fyldestgørende end det, der måtte forventes at foreligge som grundlag for nævnets vurdering af de i øvrigt i det væsentlige tilsvarende sager, som skulle foretages på nævnets kommende møder. 

Henstillet til nævnet at genoptage behandlingen af de to sager og undergive dem en fornyet vurdering i lys af det materiale, som nævnet havde anmodet udenrigsministeriet om at tilvejebringe. 

(J. nr. 1985-54-613).