FOB 85.191

Bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligt er tilkendegivet efter bistandslovens § 26, stk. 2

01-01-1985

Efter bistandslovens § 26, stk. 2, er det i nogle tilfælde en betingelse for at kunne stille krav om tilbagebetaling af kontanthjælp, at den pågældende ved modtagelsen af hjælpen er blevet gjort bekendt med tilbagebetalingspligten og begrundelsen herfor.  

Udtalt, at det af de reale hensyn, som denne bestemmelse tilsigter at varetage, følger, at det i mangel af skriftlig meddelelse som udgangspunkt må være myndighederne, der har bevisbyrden for, at tilbagebetalingspligten er behørigt tilkendegivet.  

Henstillet til det sociale ankenævn for Århus amt at undergive sagen en fornyet overvejelse, idet socialforvaltningen ikke i det foreliggende tilfælde kunne anses for at have løftet denne bevisbyrde.  

(J.nr. 1984-1420-051).