FOB 85.31

Klageadgang vedr. afgørelser efter § 62, stk. 2, i arbejdsløshedsforsikringsloven

01-01-1985

Henstillet til arbejdsministeriet at foranledige, at der blev taget stilling til, om A på grundlag af en foreliggende generel dispensation - sammenholdt med forløbet af den konkrete sag i arbejdsdirektoratet - havde krav på at modtage arbejdsløshedsdagpenge under deltagelse i et kursus. 

(J. nr. 1985-1292-022).