FOB 85.97

Begrundelse for afslag på EF-opholdstilladelse

01-01-1985

Ikke fundet, at direktoratet for udlændinges begrundelse for et afslag på ansøgning om EF-opholdstilladelse opfyldte det begrundelseskrav, der er indeholdt i § 17, stk. 2, i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 18. januar 1984 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af De europæiske Fællesskabers regler. Endvidere fundet, at klagerens efterfølgende brevveksling med justitsministeriet på dette punkt havde haft et forløb, der i forhold til ham måtte karakteriseres som helt utilfredsstillende.  

Henstillet til justitsministeriet, at ministeriet på grundlag af de senest i sagen foreliggende oplysninger om klagerens beskæftigelsesforhold tog stilling til ansøgningen på det nu foreliggende grundlag. Meddelt ministeriet, at jeg på baggrund af sagens hidtidige forløb ville have fundet det rigtigst, om ministeriet selv havde taget initiativet hertil.  

(J. nr. 1985-668-613 og 1985-745-613).