FOB 85.50

Ankenævent for arbejdsløshedsforsikringens funktionelle kompetence

01-01-1985

Et medlem af en arbejdsløshedskasse havde klaget til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens afgørelse vedrørende spørgsmålet om hans ret til medlemskab af kassen. I den anledning traf ankenævnet som første instans afgørelse om, at kassen ikke havde krav på refusion fra statskassen for et dagpengebeløb, som kassen med urette havde udbetalt til medlemmet. 

Udtalt, at ankenævnet havde savnet (funktionel) kompetence til at træffe afgørelsen. 

Henstillet til ankenævnet at ophæve afgørelsen og eventuelt anmode direktoratet om som tilsynsmyndighed at træffe afgørelse i første instans om spørgsmålet. 

(J.nr. 1983-493-02).