FOB 85.169

For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension

01-01-1985

Efter praksis i henhold til invalidepensionslovens § 2, stk. 2, kunne den mellemste invalidepension kun ændres til den højeste pension, hvis ansøgning herom var indgivet inden det fyldte 60. år.  

Ved en fejl fra et hospitals side blev en ansøgning om forhøjelse af invalidepension ikke indgivet rettidigt til socialforvaltningen.  

Udtalt, at det ikke var uforeneligt med invalidepensionslovens § 2, stk. 2, at undergive denne bestemmelse en indskrænkende fortolkning i det omfang, dette måtte følge af forvaltningsrettens almindelige regler. Ansøgningen, som »rettidigt« var udfærdiget på hospitalet, kunne derfor danne grundlag for realitetsbehandlingen af sagen. Henstillet til den sociale ankestyrelse at foranledige sagen realitetsbehandlet.  

(J.nr. 1985-801-043).