FOB 85.196

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens § 26, stk. 1, nr. 4

01-01-1985

Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens § 26, stk. 1, nr. 4, havde holdt den del af en pension, som bestod af invaliditetsbeløb, udenfor, idet pensionisten da blev stillet ringere end ved en løbende (forskudsvis) udbetaling af pensionen.  

Henstillet til amtsankenævnet for Vestsjællands amt at undergive sagen en fornyet behandling.  

(J. nr. 1985-312-045).