FOB 85.157

Administration af klagebegrænsningsreglerne i forhold til den sociale ankestyrelse

01-01-1985

Udtalt, at den standardskrivelse, som den sociale ankestyrelse anvendte ved afvisning af at optage en sag til realitetsbehandling, var misvisende og kritisabel i de tilfælde, hvor afvisningsgrunden var, at en sag om det samme spørgsmål allerede var optaget til behandling i styrelsen som værende af principiel betydning. 

Henstillet til socialministeriet at gøre administrationen af reglerne om begrænset klageadgang til den sociale ankestyrelse til genstand for en nærmere overvejelse.  

(J. nr. 1984-12-041 m.fl.).