FOB 85.35

Immatrikulations betydning for ret til arbejdsløshedsdagpenge

01-01-1985

Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at genoptage behandlingen af en sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge. Ankenævnets afgørelse byggede i overensstemmelse med hidtidig praksis på det standpunkt, at immatrikulation ved universitetet i sig selv medførte bortfald af retten til at modtage arbejdsløshedsdagpenge, jfr. arbejdsløshedsforsikringslovens § 62, stk. 1, nr. 6. Dette standpunkt var imidlertid blevet underkendt i en (utrykt) landsretsdom, hvorefter afgørelsen om tab af dagpengeret i princippet måtte bero på en konkret vurdering af studieaktiviteten. 

(J. nr. 1983-860-024).