FOB 85.177

Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år

01-01-1985

Henstillet til amtsankenævnet for Københavns amt at genoptage behandlingen af en sag om udbetaling af folkepension for en periode, hvor folkepensionen ikke var blevet hævet og derfor efter § 40 i loven om social pension ansås for bortfaldet. Amtsankenævnet havde forud for sin afgørelse om afslag på udbetaling ikke nærmere overvejet, dels fra hvilket tidspunkt 1 års fristen i loven skulle regnes, dels om en ansøgning om skattefritagelse kunne sidestilles med en ansøgning om (genoptagelse af) udbetaling af pension.  

(J.nr. 1984-1319-945).