FOB 85.125

Tilbagekaldelse af påbud til restauration vedrørende støj

01-01-1985

Udtalt overfor miljøstyrelsen, at jeg på baggrund af karakteren af de afgørelser, der træffes i henhold til miljøbeskyttelsesreglementets kapitel 11, samt de særlige hensyn, som bestemmelserne tilsigter at varetage, måtte være af den opfattelse, at sådanne afgørelser ikke frit kan tilbagekaldes, men kun hvis der foreligger særlige grunde herfor.  

Endvidere udtalt, at de forudsætninger, som dannede grundlag for miljøstyrelsens tilbagekaldelse af et påbud til en restaurationsvirksomhed vedrørende støj, ikke fuldt ud havde været til stede.  

Henstillet til miljøstyrelsen at genoptage sagens behandling og træffe fornyet afgørelse i overensstemmelse med de synspunkter, som jeg havde anført.

(J. nr. 1985-103-11).