FOB 85.129

Zonetilladelse til udstykning af skovarealer

01-01-1985

Udtalt over for miljøankenævnet, at der - på baggrund af bl.a. almindelige forvaltningsretlige proportionalitetssynspunkter - ikke var tilstrækkelig motivering for at meddele afslag på en ansøgning om tilladelse i henhold til by- og landzoneloven til udstykning af to skovarealer fra en større landbrugsejendom.  

På denne baggrund henstillet til miljøankenævnet at overveje sagen på ny.  

(J. nr. 1985-573-142).