FOB 85.166

Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn

01-01-1985

Udtalt over for den sociale ankestyrelse, at bestemmelsen i bistandslovens § 138 a ikke kan antages at indeholde tilstrækkelig hjemmel for fastsættelse af regler, der ikke blot fraviger de almindelige udmålingsregler i lovens § 37, men som også tillægger sig bindende virkning for enhver udmåling af forbigående hjælp efter § 37 uanset tidligere tilsagn. 

Henstillet til den sociale ankestyrelse at tage den foreliggende sag op til fornyet overvejelse, idet ankestyrelsens afgørelser byggede på en anden opfattelse. 

(J. nr. 1985-1465-052).