FOB 86.171

Aktindsigt i udkast til beretning fra rigsrevisionen

01-01-1986

Udtalt, at rigsrevisionens udkast til beretning til statsrevisorerne om den økonomiske og bevillingsmæssige centrale forvaltning i ministeriet for offentlige arbejders departement ikke, efter at udkastet var sendt til ministeriet for offentlige arbejder til udtalelse, kunne anses for internt arbejdsmateriale, der kunne undtages fra aktindsigt i henhold til § 5, nr. 3, i offentlighedsloven. 

Endvidere udtalt, at anvendelsen af undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens § 2, stk. 2, nr. 2, over for et bestemt dokument forudsætter, dels at hemmeligholdelse må anses for at være af væsentlig betydning for varetagelsen af offentlig kontrolvirksomhed m.v., dels at bedømmelsen heraf sker efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Afslag på at udlevere beretningsudkastet med henvisning til offentlighedslovens § 2, stk. 2, nr. 2 og 4, blev herefter af ombudsmanden anset for at være truffet på et urigtigt retligt grundlag. 

(J. nr. 1986-1009-23).