FOB 86.73

Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2

01-01-1986

Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at direktoratet for udlændinge og justitsministeriet på grundlag af de da foreliggende omstændigheder afslog at meddele opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2. 

Henstillet til justitsministeriet, at der, således som sagen senere havde udviklet sig, efter omstændighederne blev meddelt en kortere udsættelse af udrejsefristen (med henblik på opnåelse af skilmisse og efterfølgende indgåelse af ægteskab med en dansk statsborger). 

(J. nr. 1986-269-613).