FOB 86.150

Modregning ved udmåling af hjælp efter bistandsloven med formue

01-01-1986

Henstillet til amtsankenævnet for Århus amt at genoptage behandlingen af en sag om udmåling af hjælp efter bistandslovens § 42, hvor der var sket modregning i en formue bestående af en invaliditetserstatning, som A havde fået udbetalt på en privat børneulykkesforsikring. Amtsankenævnet havde betragtet sagen således, at hele erstatningsbeløbet måtte karakteriseres enten som erstatning for økonomisk skade eller som erstatning for ikke-økonomisk skade og ikke overvejet muligheden af en skønsmæssig opdeling. 

Udtalt, at det forekom mig mindre rimeligt, at den tilfældige omstændighed, at den nævnte erstatning først blev udbetalt mere end 5 år efter forsikringsbegivenhedens indtræden fik den virkning, at A kun fik nytte af en mindre del af erstatningen. 

(J. nr. 1986-1302-053).