FOB 86.82

Forbud efter restaurationslovens § 31, stk. 2

01-01-1986

Ombudsmanden udtalte over for politimesteren i Gladsaxe og justitsministeriet, at han måtte finde det beklageligt, at en gæst, der efter begæring af en restauratør fik forbud mod at komme på hans bodega, ikke, forinden politimesteren traf beslutning om meddelelsen af forbudet, blev gjort bekendt med begæringen og med de oplysninger, som restauratøren havde anført til støtte for begæringen, med henblik på at gæsten fik lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. 

(J. nr. 1985-1034-619).