FOB 86.113

Forbud mod forhandling af et slankemiddel

01-01-1986

Kritiseret levnedsmiddelstyrelsens behandling af en sag om forbud mod videreforhandling af et slankemiddel. Forbudet var meddelt på grundlag af levnedsmiddellovens § 23 om vildledende produktoplysninger. 

De kritiserede forhold drejede sig bl.a. om undladt partshøring, om tilsidesættelse af reglen i offentlighedslovens § 11 (nu forvaltningslovens § 11) og om styrelsens stillingtagen til klage over realitetsafgørelsen, inden der forelå en endelig administrativ afgørelse vedrørende klagen over sagsbehandlingen. 

Henstillet til levnedsmiddelstyrelsen at tilbagekalde en overfor anklagemyndigheden fremsat begæring om tiltalerejsning. 

(J. nr. 1986-989-11).