FOB 86.75

Ombudsmandens stillingtagen til spørgsmål om opsættende virkning ved administrativ klage

01-01-1986

Justitsministeriet havde afslået at tillægge en klage over direktoratet for udlændinges afgørelse opsættende virkning; direktoratet havde meddelt afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2. 

På baggrund af sammenhængen mellem sagens realitet og spørgsmålet om opsættende virkning i tilfælde, hvor påklage til ministeriet ikke efter de udtrykkelige regler i udlændingeloven (§ 33) har opsættende virkning, og på baggrund af reglen i ombudsmandslovens § 6, stk. 3, udtalt, at jeg af principielle grunde normalt ikke finder at burde tage stilling til en klage vedrørende spørgsmålet om opsættende virkning i sådanne tilfælde, førend ministeriets realitetsafgørelse i sagen foreligger. 

(J. nr. 1986-1186-613).