FOB 86.166

Medregning af legat ved opgørelse af egenindtægt efter reglerne om statens uddannelsesstøtte

01-01-1986

Ombudsmanden udtalte over for ankenævnet for uddannelsesstøtten, at han fandt det mest nærliggende at sidestille et legat, der var ydet til dækning af et ganske bestemt på forhånd angivet formål, med et genstandslegat således, at det blev holdt uden for opgørelsen af egenindtægten efter reglerne i loven om statens uddannelsesstøtte. 

Henstillet til ankenævnet at undergive sagen en fornyet overvejelse. 

(J. nr. 1986-130-713).