FOB 86.79

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

01-01-1986

Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis »normalt« havde gennemført udsendelser af asylansøgere, før flygtningenævnets afgørelser havde forligget i skriftlig form, idet dette måtte anses for klart uforeneligt med den udtrykkelige bestemmelse om skriftlighed i § 15, stk. 1, i forrretningsorden for flygtningenævnet og med den hertil svarende forudsætning i udlændingelovens § 56, stk. 2, 3. pkt. 

Under henvisning til ombudsmandslovens § 10, stk. 1, og instruksens § 11 henledte ombudsmanden justitsministerens opmærksomhed på forholdet og bad oplyst, hvad ministeren agtede at foretage i den anledning. 

(J. nr. 1986-288-613).