FOB 87.211

Ugyldig afgørelse som følge af ukendskab til retsregler

01-01-1987

Fundet, at en »afgørelse«, som Undervisnings- og Forskningsministeriet som fondsmyndighed havde truffet i henhold til lov om fonde og visse foreninger vedrørende det samme ministeriums overtagelse af en bygning, tilhørende en fond, måtte anses for at være ugyldig (en nullitet), idet »afgørelsen« måtte anses for truffet uden kendskab til de bestemmelser, der regulerer, om godkendelse kunne meddeles. 

Det påtaltes desuden, at ministeriet ikke havde taget stilling til fondens synspunkter med hensyn til bygningens værdi, samt at ministeriet ikke havde erkendt sin dobbeltrolle i sagen (myndighedsinhabilitet). Sammenfattende fandtes ministeriets behandling af sagen meget kritisabel.  

Henstillet til Undervisnings- og Forskningsministeriet at lade sagen overgå til Fondsregistret.  

(J. nr. 1987-1507-711).