FOB 87.192

Degradation af adm. overlæge til overlæge

01-01-1987

Overlæge A klagede over, at Rigshospitalet havde frataget ham funktionen som administrerende overlæge uden forudgående tjenstligt forhør. A skulle herefter arbejde som almindelig overlæge. Sagen gav anledning til en principiel udtalelse om afgrænsningen af de tilfælde, hvor der efter tjenestemandsloven skal afholdes tjenstligt forhør forud for stillingsændringer, degradation eller afsked, der må betragtes som straf for tjenesteforseelser. 

I den konkrete sag udtalt, at afgørelsen måtte betragtes som en foranstaltning af disciplinær karakter overfor A. Afgørelsen burde derfor ikke være truffet uden afholdelse af tjenstligt forhør. 

(J. nr. 1987-902-40).