FOB 87.102

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

01-01-1987

Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem to statsfængsler. Erstatningskrav over for DSB var først fremsat efter udløbet af fristen i DSB-lovens § 40, idet modtagerfængslet ikke var bekendt med fristen. 

Udtalt, at bedømmelsen af erstatningsansvaret i det foreliggende tilfælde måtte ske efter reglerne om professionsansvar, og at Kriminalforsorgen på denne baggrund måtte bære ansvaret for, at fristreglen i DSB-lovens § 40 var overskredet.  

Henstillet til Direktoratet for Kriminalforsorgen at genoptage sagen. Endvidere henstillet til direktoratet at tage op til overvejelse, om det ikke ville være rettest at henlede statsfængslernes opmærksomhed på reglerne i DSB-lovens §§ 39 og 40.  

(J. nr. 1987-749-615).