FOB 87.161

Anerkendelse af ryglidelse som arbejdsskade

01-01-1987

Henstillet til Den Sociale Ankestyrelse at tage en sag om anerkendelse af en arbejdsskade op til fornyet overvejelse og samtidig bemærket, at det efter min opfattelse ville være nødvendigt ved ankestyrelsens fornyede behandling af sagen at tilvejebringe nærmere oplysninger om den pågældendes arbejds- og helbredsmæssige forhold. 

(J. nr. 1986-1611-031).