FOB 87.156

Tilbagebetaling af pension og efterladtes hæftelse herfor

01-01-1987

Foranlediget, at en social- og sundhedsforvaltning frafaldt et krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt pension, som forvaltningen havde rettet mod en afdød pensionists datter, der havde fået bl.a. dette beløb udlagt af skifteretten til dækning af begravelsesomkostninger. Udtalt, at det var meget tvivlsomt, om Den Sociale Ankestyrelse havde haft kompetence til at tage stilling til det rejste hæftelsesspørgsmål, der måtte finde sin afgørelse på grundlag af andre regler end lov om social pension. Ankestyrelsen erklærede sig enig heri og ophævede sin afgørelse. 

 Henstillet til Sikringsstyrelsen at overveje at indskærpe de gældende regler for pensionen og at præcisere styrelsens cirkulære af 5. september 1984 om social pension på et enkelt punkt. 

(J. nr. 1987-502-059).