FOB 87.95

Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. § 998

01-01-1987

Beklaget, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke i en konkret prøveløsladelsessag, som indeholdt en stillingtagen til et spørgsmål om straftidens beregning, havde vejledt ansøgeren om muligheden for domstolsbehandling efter retsplejelovens § 998. 

Henstillet til direktoratet at indføre en ordning, hvorefter afgørelser, der meddeles skriftligt, og som indeholder en stillingtagen til spørgsmålet om straftidens beregning, ledsages af oplysning om adgangen til domstolsprøvelse. 

(J. nr. 1987-378-614).