FOB 87.163

Oplysning af arbejdsskadesag

01-01-1987

Fundet, at Sikringsstyrelsen burde have tilvejebragt et mere fyldestgørende grundlag for den afgørelse, der skulle træffes i en arbejdsskadesag ved at indhente oplysninger fra tilskadekomne og 2 øjenvidner, eller i det mindste have gjort tilskadekomne bekendt med de foreliggende oplysniger, og givet hende mulighed for at udtale sig om disse, jf princippet i arbejdsskadeforsikringslovens § 53, stk. 2. 

Endvidere udtalt, at Den Sociale Ankestyrelse burde have tilvejebragt de oplysninger, som Sikringsstyrelsen havde undladt at indhente.  

Henstillet til Den Sociale Ankestyrelse, at styrelsen undergav sagen en fornyet behandling. 

(J. nr. 1987-1784-031).