FOB 87.197

Levnedsmiddelmyndighedernes beskyttelse af anmelders identitet

01-01-1987

Af hensyn til kontrolsystemets og retshåndhævelsens effektivitet havde levnedsmiddelmyndighederne afslået at give en fødevareproducent oplysning om identiteten af en konkurrent, som ved anmeldelse havde givet anledning til et påbud til producenten. 

Udtalt, at levnedsmiddelmyndighederne ikke generelt kan sikre anmeldere eller klagere anonymitet, men må foretage en konkret vurdering af de modstående hensyn, jf. forvaltningslovens § 15, stk. 1. Et forhåndstilsagn om anonymitet er ikke i sig selv af betydning for afgørelsen. 

Ikke grundlag for at kritisere den konkrete afgørelse, da kendskab til anmelderens identitet ikke kunne antages at være af væsentlig betydning for producentens varetagelse af sine interesser under sagens behandling. 

(J. nr. 1987-1360-13).