FOB 84.61

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune

01-01-1984

 Udtalt, at de kommunale tilsynsmyndigheder i almindelighed ikke har mulighed for, endsige pligt til, at foretage en nærmere efterprøvelse af rigtigheden af indhentede udtalelser fra ressortmyndigheden. Tilsynsmyndigheden vil således normalt kunne lægge ressortmyndighedens udtalelser til grund for sin afgørelse efter den kommunale styrelseslovs § 61. 

Endvidere givet udtryk for, at der ikke er hjemmel i byggelovgivningen til at meddele lovliggørelsespåbud uden en forudgående konkret konstatering af, hvorvidt der foreligger ulovlige forhold. 

(J. nr. 1983-832-142).