FOB 84.182

Anmodning om udsættelse af en sags afgørelse

01-01-1984

I en anmodning til den sociale ankestyrelse om realitetsbehandling af en klage, uanset at klagefristen var overskredet, anmodede klageren styrelsen om ikke at træffe afgørelse, før der var indsendt yderligere materiale vedrørende sagens realitet. Ankestyrelsen afviste at realitetsbehandle sagen på det foreliggende grundlag, idet styrelsen fandt, at det bebudede materiale var uden betydning for afgørelsen herom. 

Udtalt, at en myndighed ikke kan se bort fra en anmodning efter offentlighedslovens § 12 blot på grundlag af sin umiddelbare vurdering af bebudede oplysningers betydning for afgørelsen af sagen. 

(J. nr. 1984-989-042).