FOB 84.151

Danmarks radios medarbejderes retsstilling i programklagesager

01-01-1984

Journalistgruppen i Danmarks Radio klagede for journalist A over, at han ikke i tilstrækkelig grad havde været inddraget i Danmarks Radios interne behandling af en lytterklage over et indslag i radioen, som han havde produceret. 

Udtalt nogle generelle synspunkter om medarbejdernes adgang til at blive inddraget i den interne behandling af programklagesager i Danmarks Radio, dels i tilfælde, hvor genstanden for klagesagsbehandlingen er den institutionelle (redaktionelle) ansvarlighed, dels i tilfælde, hvor sagsbehandlingen tager sigte på at udløse et eventuelt personligt/disciplinært ansvar. 

Fundet det beklageligt, at generaldirektøren havde udtalt sig på en måde, der kunne efterlade - og rent faktisk efterlod - det indtryk, at der i forbindelse med en programmæssig efterkritik af indslaget tillige var meddelt A en disciplinær påtale. 

(J. nr. 1983-1290-76).