FOB 84.45

Tilbagebetaling af boligsikring, udbetalt til flere ansøgere efter deres fælles husstandsindkomst

01-01-1984

Kritiseret, at en afgørelse fra boligstyrelsen om tilbagebetaling af boligsikring var truffet på et utilstrækkeligt grundlag. Boligsikringen var udbetalt efter husstandens samlede indkomst til 2 ansøgere, der havde etableret et bofællesskab. Tilbagebetalingskravet skyldtes ændringer i den enes indkomst, men kravet var kun rejst over for den anden. 

Henstillet til boligstyrelsen at genoptage sagens behandling. 

Af egen drift, under henvisning til ombudsmandslovens § 6, stk. 5, anmodet boligstyrelsen om at fremkomme med en udtalelse om det retlige grundlag for den forudsætning om solidarisk hæftelse, der var kommet til udtryk i boligstyrelsens cirkulære om individuel boligstøtte, afsnit 14.6. 

(J. nr. 1983-1037-17 og 1984-1004-17).