FOB 84.39

Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse

01-01-1984

Et medlem af en arbejdsløshedskasse deponerede sit kontingent, indtil arbejdsdirektoratet havde truffet afgørelse i hans sag om arbejdsløshedsdagpenge. Kassen slettede ham herefter som medlem på grund af kontingentrestance. 

Selv om jeg måtte være enig med arbejdsdirektoratet og ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen i, at medlemmet ikke efter deponeringsloven af 1932 med frigørende virkning kunne deponere sit kontingent, fundet det tvivlsomt, om slettelsen under de foreliggende omstændigheder kunne anses for forenelig med almindelige retsgrundsætninger, idet der ikke forinden skriftligt var meddelt et egentligt påkrav. 

Henstillet til ankenævnet at genoptage sagens behandling. 

(J. nr. 1983-1004-024).