FOB 84.164

Kundgørelse i Lovtidende om kontanthjælpsforsøgsordning

01-01-1984

Rettet henvendelse til socialministeriet om kundgørelse i Lovtidende om en forsøgsordning om ydelse af forbigående hjælp efter regler, der fraviger bestemmelserne i bistandslovens § 37. 

(J. nr. 1984-995-052).