FOB 88.51

Sammenlægning af landbrugsejendomme

01-01-1988

I en sag om tilladelse til sammenlægning af en landbrugsejendom med en anden burde Matrikeldirektoratet have anset ejeren af en landbrugsejendom i nærheden, der havde afgivet et tilbud om køb af ejendommen, som part i sammenlægningssagen.
Matrikeldirektoratet burde derfor, inden afgørelsen om sammenlægning blev truffet, have indhentet en udtalelse fra den pågældende landmand om de faktiske oplysninger - navnlig vedrørende hans ejendom - direktoratet havde i sin besiddelse og som talte til ugunst for ham, jf. forvaltningslovens § 19, stk. 1.

(J. nr. 1987-1170-54).