FOB 88.161

Miljøstøtte efter berigtigelse af faktiske forhold

01-01-1988

Gårdejer A, som havde accepteret et påbud fra kommunen om at forbedre afløbsforholdene omkring sin mødding, klagede over, at Miljøkreditrådet havde meddelt ham afslag på en ansøgning om miljøstøtte til forbedringerne. Rådet begrundede afslaget med, at det af kommunens påbud fremgik, at møddingsvandet løb direkte ud i en å. Kommunen udtalte senere, at det ikke var tilfældet. Miljøkreditrådet fandt ikke at kunne tage hensyn til denne berigtigelse, da der ikke var anket over påbudet. 

Udtalt, at Miljøkreditrådet ikke alene under henvisning til rekursmyndighedernes manglende behandling af påbudet kunne undlade at tage fornyet stilling til de faktiske forhold på påbudstidspunktet, således som de forelå oplyst efter kommunens berigtigelse. 

Henstillet til Miljøkreditrådet at genoptage sagen og meddele gårdejeren en ny afgørelse. 

(J. nr. 1987-1402-11).