FOB 88.118

Manglende partshøring i familieretssag

01-01-1988

Familieretsdirektoratet traf som klagemyndighed afgørelse om en ægtefælles underholdsbidrag. Direktoratets afgørelse hvilede på et andet bedømmelsesgrundlag end statsamtets. 

Udtalt, at Familieretsdirektoratet burde have sikret sig, at klageren fik lejlighed til at fremsætte bemærkninger til sagen, således som den forelå efter inddragelsen af det nye bedømmelsesgrundlag. 

Henstillet til Familieretsdirektoratet at træffe en ny afgørelse i sagen efter forudgående fornyet høring. 

(J. nr. 1988-699-62).