FOB 88.170

Gæld i statsskattelovens forstand

01-01-1988

Udtalt, at der ikke er holdepunkter for at antage, at udtrykket »gæld« i statsskattelovens § 13 skal forstås anderledes end inden for formueretten iøvrigt, og at en gæld i form af et restskattekrav derfor efter indkomstårets udløb må anses for stiftet i forhold til skatteyderen senest på tidspunktet for myndighedernes afgørelse. 

Tilbagesendt sagen til Landsskatteretten med henblik på rettens genoptagelse af sagen. 

(J. nr. 1987-1427-223).