FOB 88.109

Beskikkelse af ad hoc værge for myndige

01-01-1988

Overfor Familieretsdirektoratet rejst spørgsmålet om lovligheden af direktoratets cirkulærskrivelse af 18. november 1987 om beskikkelse af ad hoc værge for myndige. Under hensyn til at jeg fra Justitsministeriet modtog oplysning om, at ministeriet havde besluttet at nedsætte et udvalg med den opgave at foretage en fuldstændig revision og modernisering af myndighedslovens regler om umyndiggørelse, lavværgemål og beskikkelse af værger, fandt jeg ikke tilstrækkelig anledning til at foretage videre.  

(J. nr. 1988-47-69).