Mangelfuld selvbetjeningsløsning i Familieretshuset

14-09-2020

Hvis man som forældre er uenige om eksempelvis forældremyndighed og vil starte en sag i Familieretshuset, er det obligatorisk at anvende den digitale selvbetjeningsløsning. Familieretshusets digitale selvbetjeningsløsning giver imidlertid ikke mulighed for, at en partsrepræsentant kan starte en sag op, hvilket er i strid med forvaltningslovens regler.

Derfor vil myndighederne nu hurtigst muligt løse problemet, så det også er muligt for en forælder at lade sig repræsentere f.eks. af en advokat ved brug af selvbetjeningsløsningen. Det sker, efter at ombudsmanden – på baggrund af en henvendelse fra en advokat – rejste spørgsmålet over for Social- og Indenrigsministeriet.

Ombudsmanden har meddelt myndighederne, at han går ud fra, at Familieretshuset – indtil der foreligger en løsning –  vil sikre, at borgere, som ønsker at lade en partsrepræsentant indlede en sag, får mulighed herfor på en anden måde end via Familieretshusets digitale selvbetjeningsløsning.   

Tænk forvaltningsret ind fra starten, når man udvikler digitale løsninger
”Det er en grundlæggende rettighed, at man som part i en afgørelsessag på ethvert tidspunkt kan lade sig repræsentere eller bistå af andre. Derfor skal det digitale system naturligvis understøtte den rettighed”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Familieretshuset oplyser, at muligheden for at lade en partsrepræsentant starte en sag op ikke ses at have været overvejet i forbindelse med udformningen af det nuværende system, hvor alle par indledningsvis bliver screenet for at vurdere konfliktniveauet.

Ombudsmanden har flere gange tidligere fremhævet, at det er essentielt, at digitale løsninger fra starten designes således, at løsningerne lever op til de forvaltningsretlige krav.

Læs artikel ”Hvordan digitaliserer vi uden at skade vores retssikkerhed”, i ombudsmandens beretning 2019.

Læs ombudsmandens afsluttende brev i sagen.

Læs overblik #12 om partsrettigheder og offentlige IT-systemer i ombudsmandens Myndighedsguide. 

Læs nyhed fra 3. april 2019: Digital selvbetjeningsløsning i Haderslev Kommune havde forvaltningsretlige mangler

 

Yderligere oplysninger:

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12

 

FAKTA

  • Alle sager efter forældreansvarsloven indledes i Familieretshuset.
  • Familieretshusets digitale selvbetjeningsløsning er med nogle få undtagelser obligatorisk.
  • Familieretshusets selvbetjeningsløsning indeholder en indledende screening, hvor det skal sikres, at der foreligger oplysninger om centrale faktorer, der har betydning for den efterfølgende behandling af sagen. Eksempelvis kan konfliktniveauet mellem parterne have betydning for, om en sag kan afsluttes i Familieretshuset, eller om sagen skal behandles i familieretten.
  • Familieretshuset oplyser at have modtaget over 26.000 henvendelser på forældreansvarsområdet i perioden fra den 1. april 2019 til den 31. maj 2020.
  • Som part i en sag har man på ethvert tidspunkt af sagens behandling i almindelighed ret til at lade sig repræsentere eller bistå af andre. Det følger af forvaltningslovens § 8.